Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem https://przenosimygory.pkl.pl/ (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Bachledy 7 D, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000429345, NIP: 736-171-63-38, REGON: 122633430, zwana dalej Sprzedawcą.

2. Konsumenci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie internetowej https://www.pkl.pl/, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Konsumentom w toku procedury składania zamówienia.

3. Sklep internetowy umożliwia sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów rozumianych jako osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że zakup nie posiada dla nich charakteru zawodowego.

§ 2

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Bachledy 7 D, 34-500 Zakopane.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: bok@pkl.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 18 20 20 300

4. Konsument może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie

§ 3

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Konsumenta.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu jest bezpłatne i nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Konsumenta na Produkty znajdujące się w na stronie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepu prowadzącego sprzedaż na odległość poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich, wirusy komputerowe, czy też niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane do wielu odbiorców (spam). W interesie każdego użytkownika jest zainstalowanie i aktualizowanie legalnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed zagrożeniami. 

§ 4

Zakładanie Konta

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. W tym celu niezbędne jest podanie następujących danych:
a) imię
b) nazwisko
c) adres
d) adres e-mail
e) numer telefonu komórkowego

2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Konsument ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.

§ 5

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się na utworzone uprzednio konto Konsumenta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia,

3. Wybrać sposób odbioru Produktu,

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

5. Kliknąć przycisk “przejdź do kasy” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i przesyłki następnie w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Konsument może skorzystać z następujących, metod dostawy zamówionego Produktu:
a) Wysyłka kurierska
b) Wysyłka pocztowa

2. Konsument korzysta z płatności z zastosowaniem bankowości elektronicznej

3. Szczegółowe informacje na temat aktualnych metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie internetowej Sklepu.

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5. Ceną ostateczną i wiążącą jest cena podana w chwili złożenia zamówienia przez Konsumenta.

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Konsumenta Zamówienia za pomocą udostępnionego formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu oraz dokonaniu zapłaty.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów dostępnych na stronie Sklepu, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i wysłanie zamówienia poprzez klikniecie ikony „zamawiam”.

4. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się Konsumenta z „Regulaminem sklepu” i „Informacją Administratora o przetwarzaniu danych osobowych” („Klauzulą informacyjną”) oraz ich akceptacja, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji powyższych dokumentów uniemożliwia skorzystanie z możliwości złożenia zamówienia.

5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje go do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Konsumentowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Konsumenta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji

6. Konsument zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie wskazanym w zamówieniu, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

7. Początek biegu terminu gotowości Produktu liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
a) dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca
b) dla pozostałych Umów – od dnia zawarcia Umowy przez Konsumenta może on odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.

3. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres ul. Bachledy 7D; 34-500 Zakopane lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy bok@pkl.pl

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

8. W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres wskazany poniżej, przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy przesłać na adres Bachledy 7, 34-500 Zakopane

11. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9

Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może:
a) Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
b) Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany poniżej. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Reklamowany Towar należy przesłać na adres: ul. Bachledy 7 D, 34-500 Zakopane.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Konsument może kierować w formie pisemnej na adres: ul. Bachledy 7 D, 34-500 Zakopane lub na adres mailowy: bok@pkl.pl

§ 10

Reklamacje

1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 niniejszego Regulaminie adresy kontaktowe Sprzedawcy.

2. Reklamacje należy składać:

a) online za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży.
b) pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@pkl.pl.
c) pisemnie pod adresem PKL S.A. wskazanym w § 1.1

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko reklamującego, jego adres elektroniczny lub pocztowy umożliwiający kontakt zwrotny, numer zamówienia, którego reklamacja dotyczy oraz przyczyny złożenia reklamacji.

4. Reklamacja dotycząca działania serwisu płatności elektronicznych powinna zawierać oprócz danych wskazanych w ust. 3: numer transakcji, potwierdzenie dokonania płatności, kwotę transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę transakcji.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku postępowania reklamacyjnego reklamujący zostanie zawiadomiony pod wskazanym przez siebie adresem.

6. Brak zawiadomienia reklamującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie zakreślonym w ust. 5 jest równoznaczne z jej uznaniem.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta będącego konsumentem, a ten nie zgadza się z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 12

Dane osobowe

1. Zapewniamy naszym Konsumentom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych podawanych w procesie rejestracji w sklepie internetowym PKL (https://przenosimygory.pkl.pl) są Polskie Koleje Linowe S. A.

3. Dane osobowe podawane w formularzach rejestracyjnych przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży oferowanej przez PKL S. A.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla podjęcia działań zmierzających do zwarcia i realizacji umowy.

5. Dane osobowe będą udostępniane usługodawcy hostingowemu sklepu https://przenosimygory.pkl.pl/ podmiotom obsługującym płatności elektroniczne oraz partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL S.A. w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

6. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie celów stanowiących uzasadniony interes administratora. Uzasadnionym, z uwagi na interes administratora, może być przetwarzanie danych w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług.

7. Podane przez Konsumenta dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.

8. Każdemu Konsumentowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia z bazy danych, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych.

9. Osobie, której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

10. Konsument ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.

11. Podane w formularzu dane osobowe są przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Aktualne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod linkiem www.pkl.pl/rodo.html

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Konsumenci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz ingerowania w zawartość sklepu lub jego elementy techniczne.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i realizacji zamówień – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na treść postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Konsumenta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).