Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne i definicje

1. Sklep internetowy działający pod adresem https://przenosimygory.pkl.pl/ (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Bachledy 7 D, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000429345, NIP: 736-171-63-38, REGON: 122633430, zwana dalej Sprzedawcą.

2. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie internetowej https://www.przenosimygory.pl/, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.

3. Sklep internetowy umożliwia sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców, w tym do tzw. przedsiębiorców chronionych, korzystających ze Sklepu. 

5. Użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

a. Klient – podmiot dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu, zawierający Umowę Sprzedaży lub korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem, który posiada zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym skuteczne dokonanie określonej czynności w ramach Sklepu Internetowego.

b. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. przedsiębiorca chroniony).

c. Konto – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i powiązanego z nim hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu zamówienia, dostęp do historii zamówień, a także innych usług udostępnianych Klientowi przez Sprzedawcę.

d. Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi posiadającemu Konto w ramach Sklepu, polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnie, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie i ewentualnych kosztów wysyłki. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

e. Minimalne Warunki Techniczne – wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, w tym Usług Elektronicznych, złożenia zamówienia lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet o przepustowości minimalnej umożliwiającej płynne odświeżanie stron www, posiadającego minimalną rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli, wyposażonego w aktualną wersję jednej z przykładowych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookie. By korzystać ze Sklepu, w tym Usług Elektronicznych i aby zawrzeć Umowę Sprzedaży, Klient musi posiadać ważny / aktywny adres poczty elektronicznej oraz urządzenie umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych.

f. Produkt / Towar – dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą określonej ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe.

g. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności zasady utworzenia Konta, składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz korzystania z innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

h. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą określonej ceny powiększonej o opłaty dodatkowe, w tym koszty dostawy, której warunki określa w szczególności Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie.

i. Usługi Elektroniczne – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z niniejszym Regulaminem. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

j. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

§ 2
Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Bachledy 7 D, 34-500 Zakopane.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: online.sklep@pklsa.pl.

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 18 531 49 13

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 3
Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są minimalne wymagania techniczne.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu jest bezpłatne i nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w na stronie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepu prowadzącego sprzedaż na odległość poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich, wirusy komputerowe, czy też niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane do wielu odbiorców (spam). W interesie  każdego użytkownika jest zainstalowanie i aktualizowanie legalnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed zagrożeniami.

5. W przypadku ewentualnego braku zgodności Usług Elektronicznych z Regulaminem – Klient zobowiązany jest współpracować ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie w celu ustalenia czy brak zgodności Usług Elektronicznych z Regulaminem wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku niezgodności Usług Elektronicznych z Regulaminem, Konsumentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Sprzedawca zapewnia Klientowi korzystanie z świadczonych Usług Elektronicznych niezwłocznie po zawarciu umowy o korzystanie z Usług Elektronicznych, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

7. Usługi Elektroniczne dostarczane są w najnowszej dostępnej wersji – ich aktualizacja nie wymaga podjęcia żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta.

§ 4
Zakładanie Konta

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. W tym celu niezbędne jest podanie następujących danych:

a) imię
b) nazwisko
c) adres
d) adres e-mail
e) numer telefonu komórkowego

2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §2.

§ 5
Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się na utworzone uprzednio Konto Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia,

3. Wybrać sposób odbioru Produktu,

4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie  danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

5. Kliknąć przycisk “przejdź do kasy” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w   wiadomości e-mail

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i przesyłki następnie w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem m § 8 pkt 3.

§ 6
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących, metod dostawy zamówionego Produktu:

a) Wysyłka kurierska
b)  Wysyłka pocztowa

2. Klient korzysta z płatności z zastosowaniem bankowości elektronicznej

3. Szczegółowe informacje na temat aktualnych metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

5. Ceną ostateczną i wiążącą jest cena podana w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 7 Wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą udostępnionego formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu oraz dokonaniu zapłaty.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów dostępnych na stronie Sklepu, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i wysłanie zamówienia poprzez klikniecie ikony „zamawiam”.

4. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się Klienta z „Regulaminem sklepu” i „Klauzulą informacyjną” oraz ich akceptacja, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji powyższych dokumentów uniemożliwia skorzystanie z możliwości złożenia zamówienia.

5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje go do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji (moment zawarcia Umowy Sprzedaży).

6. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie wskazanym w zamówieniu, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

7. Początek biegu terminu gotowości Produktu liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

b) dla Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

c) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo na adres ul.  Droga Stanisława Zubka 10;
34-500 Zakopane lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: online.sklep@pklsa.pl.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

5. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

8. W przypadku gdy przedmiotem umowy jest sprzedaż Towaru, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres wskazany poniżej, przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy przesłać na adres  ul. Droga Stanisława Zubka 4, 34-500 Zakopane.

11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

14. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, który jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to konieczne.

§ 9
Niezgodność Towaru z Umową Sprzedaży

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.

2. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, żądać jego naprawy lub wymiany. Zastrzega się jednak, że w przypadku gdy doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta (naprawa lub wymiana) jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca może:

a) dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub

b) naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, lub

c) gdy niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczy zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży – w przypadku odmowy, Konsumentowi przysługują uprawnienia wskazane w ust. 4 poniżej.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży, oraz niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

3. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych dla niego niedogodności, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

4. Konsument może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy wystąpiła przynajmniej jedna z następujących sytuacji:

a) Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z ust. 5 lit. c powyżej;

b) Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z ust. 6 powyżej;

c) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;.

d) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.

5. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Nie wyklucza to realizacji przez Konsumenta prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie X Regulaminu.

6. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz Produktami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.

7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.

8. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument niezwłocznie zwraca towary Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniał w chwili jego dostarczenia i został ujawniony w ciągu dwóch lat od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi.

10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany poniżej. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Reklamowany Towar należy przesłać na adres: ul. Droga Stanisława Zubka 4, 34-500 Zakopane

§ 10 Reklamacje

1. Reklamacje należy składać:

a) online za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży;

b) pocztą elektroniczną pod adresem  online.sklep@pklsa.pl;

pisemnie pod adresem ul.  Droga Stanisława Zubka 10, 34-500 Zakopane.

2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała w opisie: (i) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności okoliczności wskazujących na niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży; (ii) żądania napraw lub wymiany, ewentualnie w przypadku okoliczności wymienionych w ust. 7 powyżej, oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu do Umowy Sprzedaży; oraz (iii) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem przedmiotowego zalecenia .

3. Zaleca się, aby reklamacja dotycząca działania serwisu płatności elektronicznych zawierała oprócz danych wskazanych w ust. 2: numer transakcji, potwierdzenie dokonania płatności, kwotę transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę transakcji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku postępowania reklamacyjnego reklamujący zostanie zawiadomiony pod wskazanym przez siebie adresem.

5. Brak zawiadomienia reklamującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie zakreślonym w ust. 4 jest równoznaczne z jej uznaniem.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten nie zgadza się z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 12 Dane osobowe

1. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego (https://przenosimygory.pkl.pl) są Polskie Koleje Linowe S. A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7D.

3. Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego dostępne są tutaj.

§ 13
Postanowienia końcowe oraz zmiana Regulaminu

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz ingerowania w zawartość sklepu lub jego elementy techniczne.

3. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zakładaniu Konta przez Klienta adres e-mail, co strony Regulaminu uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 7 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Usług Elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu, które wpływają korzystnie na sytuację Klienta będącego Konsumentem, w szczególności przyznają mu dodatkowe prawa, wchodzą w życie z dniem wskazanym w Regulaminie, a w braku takiego wskazania – z dniem wysłania przez Sprzedawcę informacji o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wzór formularza odstąpienia od umowy