INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH DLA SKLEPU INTERNETOWEGO PRZENOSIMY GÓRY

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego (dalej: „Dane”) jest spółka Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7D (dalej: „Administrator”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

a) mailowo na adres: iodo@pkl.pl,

b) pisemnie na adres siedziby Administratora (podany wyżej).

3. Dane będą przetwarzane w celu:

a) umożliwienia Państwu korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego, w tym zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży produktów Administratora oraz jego partnerów, w tym należących do Grupy Kapitałowej PKL S.A., do której należą w szczególności Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., PKL Horeca Sp. z o.o., PKL Solina Sp. z o.o. (dalej: „Grupa PKL”), wystawiania opinii, rozpatrywania reklamacji i zwrotów – a podstawą przetwarzania będzie niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie lub wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązków podatkowych lub rachunkowych;

b) prowadzenia działań statystycznych, analitycznych lub promocyjnych Administratora lub Grupy PKL, w tym marketingu oraz kontaktu, udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów oraz innych informacji dotyczących Administratora i Grupy PKL (np. prezentowanie reklam i ofert – także dostosowywanych do Państwa preferencji, w tym z wykorzystaniem informacji zawartych w plikach cookie) – a podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu produktów i usług Administratora lub Grupy PKL oraz realizacji kontaktu;

c) udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane do Administratora zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji w tym zakresie – a podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji / odpowiedzi na zapytania;

d) ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – a podstawą przetwarzania będzie a podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, obronie przed i dochodzeniu ewentualnych roszczeń.

4. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez Administratora niektórych czynności, w szczególności zawarcia umowy w ramach sklepu internetowego, realizacji kontaktu z Państwem oraz korzystania z innych funkcjonalności sklepu internetowego wymagających przetwarzania Danych (niepodanie Danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy w ramach sklepu internetowego oraz brakiem kontaktu).

5. Odbiorcami danych mogą być partnerzy biznesowi Administratora, w szczególności zapewniający wsparcie w zakresie obsługi technicznej, obsługi płatności, organizacji pracy, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi marketingowe oraz doradcze lub prawne, firmy ubezpieczeniowe, partnerzy należący do Grupy PKL oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa – w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, w tym prawo do uzyskania kopii Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie w jakim dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora), przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów prawa.

7. Dane przetwarzane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres niezbędny do realizacji umowy lub kontaktu, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później.

8. Administrator może wyjątkowo przekazywać Dane partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na rzecz Administratora usług. W takich przypadkach, Administrator zapewnia ochronę Danych w szczególności poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej lub transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. W takich przypadkach, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii stosowanych zabezpieczeń – prawo to mogą Państwo zrealizować kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem kanałów kontaktu wskazanych wyżej.

9. Dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.